Hoạt động giáo dục trường Tiểu học Bắc Lệnh trong năm học 2012-2013.